304839996

[all-fields]

כתיבת תגובה

תנאי שימוש והרשמה למועמדות

ריט אזורים – ה. פ ליווינג בע”מ בע”מ (להלן: “החברה“, “אנחנו” או “אנו“) מספקת מידע על דירות בפרויקט ליווינג כפר שלם ומאפשרת להגיש מועמדות להשכרת דירה בפרויקט באמצעות האתר https://living-tlv.co.il(להלן “האתר“) או באמצעות שירותים אחרים המסופקים על ידה (להלן ביחד: “השירותים“). תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה של המשתמש ואופן השימוש באתר (להלן: “המשתמש“). הכניסה לאתר מעידה על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, כמו גם למדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת:  https://www.living-il.co.il/privacy-policy/להלן “מדיניות הפרטיות“), כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

החברה שומרת לעצמה  את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לתקן את תנאי השימוש בכל עת. המשתמש מסכים לתנאים ולשינויים ככול שיהיו כאמור. המשתמש אחראי לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר שינוי או תיקון כאמור יהווה הסכמת המשתמש לתנאי שימוש המתוקנים. המשתמש נותן את הסכמתו לכך שהחברה תוכל לשנות כל חלק מהאתר, בכל עת, או להפסיק את השירותים או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, מבלי להודיע למשתמש ומבלי חבות כלשהי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

  1. הגשת מועמדות להשכרת דירה

בכפוף להסכמת המשתמש ולהסכמתו  לתנאי השימוש, החברה מאפשרת לגולשים להגיש מועמדות להשכרת דירה בפרויקט. הגשת המועדות אינה כרוכה בתשלום כלשהו, וההגשה עצמה אינה מהווה אישור להשכרת דירה בפרויקט. החברה מצהירה כי מלאי הדירות להשכרה מוגבל, והיא אינה מחויבת לקבל מועמדות כלשהי, לפנות לחזור או לתאם פגישה לאלו שהגישו מעומדות, אינה מתחייבת לתעדף מועמדים לפי סדר ההגשה או בהתאם למסמכים או המידע שהעבירו מגישי המועמדות. החברה רשאית לדחות מועמדות להשכרת הדירה משיקוליה הבלעדיים, מבלי שתצטרך לתת הסבר כלשהו למגישים מועמדות. החברה רשאית לשנות את התנאים המסחריים של השכרת הדירות מעת לעת, ובכל מקרה התנאים המסחריים הקובעים הם אלו שיסוכמו במסגרת הסכם השכירות בין הצדדים.

מגיש המועמדות מסכים לכך שהגשת המועמדות תכלול בדיקות שונות שתערוך החברה ובינהן ‘בדיקת BDI’.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי- בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי, התשע”ו 2016 אנו מאשרים כי ידוע לנו ואנו מסכימים שלצורך החלטתכם האם להתקשר עימנו בהסכם שכירות, תגישו, בין היתר, בקשה ללשכת אשראי לקבלת נתוני אשראי לגבינו ותקבלו דו”ח חיווי אשראי לגבינו, ממאגר בנק ישראל.  אנו מסכימים כי החברה תהא רשאית למסור לצדדים שלישיים מידע הכולל את שמותינו, כתובתנו ומספרי הטלפון שלנו זאת לצורך קיום הסכם השכירות שייחתם בינינו, אם ייחתם, ולא תהיה לנו כל טענה בקשר לכך. ידוע לנו שלא חלה עלינו חובה חוקית להסכים למסירת המידע הנ”ל. אנו מאשרים בזאת כי איננו “צד קשור” אליכם (“צד קשור” – אני/ו או קרובי/נו משמש נושא/י משרה בחברה, אני/נו או קרובי/נו זכאי/ם למנות דירקטור בחברה). ככל שאנו “צד קשור”, אנו מתחייבים להודיע לכם על כך מראש ובכתב. החברה מבהירה כי מעבר בדיקה זו אינו מהווה אישור להשכרת דירה ואו תנאי לזימון לפגישה לטובת השכרת הדירה, וכאמור החברה אינה מתחייבת לחזור או לזמן לפגישה לאלו שהגישו מעומדות. יצויין כי לאחר הגשת המועמדות, החברה רשאית אך אינה חייבת לפנות אל הדייר ולזמן אותו אל פגישה בה יסוכמו התנאים המסחריים לקראת השכרת הדירה.

מעניקה למשתמש זכות מוגבלת אשר ניתנת לביטול בכל עת כאמור בתקנון זה, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, עבור גישה ושימוש באתר לצרכי המשתמש. המשתמש אינו רשאי  להשתמש באתר או בשרותי החברה  על מנת לבנות מאגר מידע עצמי או עבור כל שימוש מסחרי.

הורים של ילדים מתחת לגיל 18 חייבים להירשם באתר כדי לאפשר לילדים גישה לאתר ולשירותים. כניסת המשתמש  לאתר ו/או שימוש המשתמש בשירותים מהווים אישור לכך שהמשתמש בן 18 או שאחד מהורי המשתמש או האפוטרופוס של המשתמש אישר מפורשות את שימוש המשתמש באתר ו/או בשירותים. המשתמש אינו רשאי להיכנס לאתר ולהשתמש בשירותים, אם השימוש של המשתמש כאמור אסור על פי כל דין.  למה הכרחי? – נדרש במסגרת חוק הכשרות המשפטית.

 

  1. נתונים נדרשים להגשת מועדות

על מנת להגיש מועמדות על המשתמש למסור מידע אישי הכולל פרטים אישיים ומסמכים המעידים על הכנסות וייתכן שיתבקש מידע נוסף בעתיד. חל איסור על מסירת מידע כוזב בזמן הרישום. המועמדות לא תחשב אם המשתמש או מישהו אחר מטעמו מפר את תנאי השימוש האלה.

אם  נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש הללו או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, אנחנו נוכל לנקוט בכל פעולה הנראית לנו מתאימה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש הללו או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר או בשירותים. אנו נשתף פעולה עם כל חקירה של זרועות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש מאתנו או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין.

 

  1. קישורים

בשירותים עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים בשירותים בכדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. אנחנו ממליצים למשתמש  להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהשירותים ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

  1. מגבלות

חוץ מכפי שייקבע כאן במפורש, המשתמש מתחייב שלא לנקוט ושלא להרשות לאף צד שלישי לנקוט בפעולות הבאות: (א) שינוי של האתר, עשיית מניפולציה בו, העתקה או יצירת יצירות נגזרות ממנו, כמו גם הפצה, השכרה, שידור, הצגה פומבית, פרסום, שידור, חלוקה, העברה או כל שימוש אחר שלא על פי תנאי השימוש הללו; (ב) הפעלה או אפשרות להפעיל כל יישום מחשב, רובוט, תוכנת ריגול או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר או הקוד שלו; (ג) ניסיון להשיג סיסמא או פרטים אישיים של משתמש רשום אחר או שימוש כוזב בהם.

 

  1. קניין רוחני

האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), ולרבות תוכן שנמסר על ידי גופים שלישיים כאמור לעיל, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של הצדדים השלישיים שהתירו לחברה להשתמש בו והם מוגנים על ידי הדין, לרבות דיני מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. חוץ מכפי שהותר כאן במפורש, המשתמש אינו רשאי להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, לשדר או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר. המשתמש אינו רשאי להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר או בשירותים. כל סימני המסחר הינם סימני המסחר או סימני המסחר הרשומים של בעליהם. אין דבר בתנאי שימוש הללו המעניק למשתמש כל זכות לשימוש בסימן מסחרי, סימן שירות, סמל מסחרי או שם מסחרי שלנו או של כל צד שלישי.

 

  1. פרטיות

אנחנו אוספים מידע שהמשתמש מוסר בעת הרישום ו/או בעת השימוש באתר או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה את המשתמש אישית או שיגדיר את תחומי העניין של המשתמש  (להלך “המידע“). אנחנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תתוקן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 

  1. הגבלת אחריות

שימוש באתר ו/או בשירותים הינם לפי שיקול דעתו  הבלעדי של המשתמש ועל אחריות המשתמש. איננו נושאים באחריות על כל תוכן שהתקבל מצדדים שלישיים, אלא כפי שנאמר מפורשות בתנאי שימוש אלו. האתר בכללותו, לרבות כל מידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו ולרבות כל השירותים מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) ללא כל אחריות שהיא. אנחנו דוחים במפורש כל אחריות, לרבות, ללא הגבלה, אחריות מפורשת או משתמעת לשימושיות, אחריות מפורשת או משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות או אי-הפרה. כל הסתמכות על האתר, השירותים או התוכן הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש ואנחנו דוחים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, (א) לגבי הדיוק, האמינות, העמידה בזמנים, האבטחה או ביצועיהם של האתר, השירותים או התוכן; או (ב) שהאתר, השירותים ו/או התוכן יהיו ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה; או (ג) לגבי הדיוק, האיכות, העדכניות, השלמות או השימושיות של כל מידע או תוכן המוגשים באתר או בשירותים.

ישנם מקורות רבים לתוכן המופיע באתר ו/או בשירותים. אנחנו משתדלים שהתוכן יהיה מדויק ככל האפשר. עם זאת, אין לחברה כל אחריות בגין תכנים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה. איננו מבטיחים שהתוכן באתר ו/או בשירותים יהיה מדויק, שלם, מהימן, עדכני או ללא שגיאות. איננו אחראים לכל תוכן שאינו מדויק או שהינו מוטעה. אנו מבהירים כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה ו/או הצעה מטעמינו לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. כל עצה או מידע, הנמסרים בעל פה או בכתב, שהמשתמש יקבל מהחברה לא ייצרו כל אחריות לחברה, מעבר למה שכתוב מפורשות בתנאים אלו. במידה ו המשתמש יסתמך על כל המלצה ו/או מידע כאמור, הסתמכות זו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. ישנן מדינות בהן אסור להחריג סוגים שונים של אחריות. אי לכך, אפשר וחלק מהחרגות לעיל לא יחולו על המשתמש .

איננו מקבלים על עצמנו כל אחריות עבור כל שגיאה, השמטה, הפסקה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית או שינוי של תוכן כלשהו. החברה אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת או קו טלפון ו/או אינטרנט, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשב, תוכנה, כשל בכל אימייל הנובעים מבעיות טכניות או עומס תנועה באינטרנט או באתר או בשירותים שלנו, לרבות כל פגיעה או נזק למשתמשים או לכל מחשב של אדם הקשור או הנובע מהשתתפות או הורדת חומרים מהאתר או בקשר איתו ו/או בקשר לשירותים. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל אובדן או נזק, לרבות פגיעה אישית או מוות, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים, מכל תוכן שפורסם או מהתנהגות של משתמשי האתר ו/או השירותים, בין אם בצורה מקוונת ובין אם לאו.

החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, עקיף, ישיר או עונשי הנובע מהשימוש באתר ובשירותים או הקשור אליהם. החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש הללו לא תעלה על הסכום ששילם המשתמש לחברה בכדי להשתמש באתר. אי לכך, אם המשתמש לא שילם כל סכום לחברה כדי להשתמש באתר, החברה לא תהיה חבה למשתמש בגין השימוש כאמור. החברה איננה אחראית על חיבורים לאינטרנט או ממנו. החברה איננה אחראית לקווי או מערכות טלפון או למערכות מחשבים או לשרתים. בשום אופן החברה לא תהיה אחראית להפסדים או לנזקים העולים מהשימוש באתר או בשירותים או מכל תוכן המועלה באתר או בשירותים, או מכל התנהגות של כל צד שלישי, באופן מקוון או לאו.

 

  1. שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את החברה ועובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל טענה, תביעה, פיצוי, עלות או הוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרה של תנאים אלו על יד המשתמש  או על ידי כל מי שמשתמש במחשב המשתמש; (ב) מכל תביעה, אובדן או נזק הנובעים מהשימוש של המשתמש , ניסיון שימוש של המשתמש  (או חוסר יכולת להשתמש) באתר ו/או בשירותים, לרבות כל עסקה שהמשתמש מנהל באתר; ו-(ג) מכל עבירה של המשתמש על החוק או על התקנות. המשתמש מסכים שכל שימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לכל דין.

 

  1. תקופה

תקופת ההסכם תתחיל במועד שהמשתמש יקבל את תנאי השימוש הללו ותמשיך ללא הגבלת זמן, אלא אם היא תופסק בהתאם לתנאי השימוש האלו. כל צד יכול לסיים את תנאי השימוש הללו על ידי שליחת הודעה בכתב (כולל דרך האימייל). על אף סיומם של תנאי השימוש, סעיפים 2-10 יוסיפו להתקיים לאחר הסיום מכל סיבה שהיא.

 

  1. הוראות שונות

ככל שנצטרך ליצור עם המשתמש קשר, המשתמש מסכים שנוכל לעשות זאת באמצעים אלקטרוניים, לרבות, ללא הגבלה, דרך האימייל. אנחנו נוכל להמציא למשתמש  הודעות לכתובת האימייל, למספר הטלפון לפי הפרטים ליצירת קשר שמסר לנו המשתמש בזמן הרישום. הודעות הנשלחות באימייל ובטלפון תחשבנה כאלו שהתקבלו בזמן המשלוח על ידינו. תנאי השימוש הללו מייצגים את ההסכם במלואו בין הצדדים לגבי הנושאים בהם הם דנים והם באים במקום כל הסכם שהוא בין הצדדים לגבי הנושאים כאמור. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בין המשתמש  לבין החברה או מסמיך את המשתמש  לפעול מטעם החברה. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון. המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויות והתחייבויות המשתמש , או כל חלק מהן, לפי תנאי שימוש אלה, , וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. במידה וייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

דילוג לתוכן